Pozvánka OZ

02.03.2017 09:30

Liptovské Kľačany 2.3.2017

 

POZVÁNKA

            Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

 

dňa 7.3.2017 o 17,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :


1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu zasadnutia

2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
3. Žiadosť spoločnosti KAMEŇOLOMY Lipt. Kľačany, s.r.o., o vyjadrenie k POPD
4. Žiadosť obce Liptovské Kľačany o nájom nehnuteľnosti
5. Rôzne
6. Diskusia
7. Záver         

                                                                                                            Ing. Ján Hollý
                                                                                                            starosta obce