Pozvánka OZ

01.12.2017 08:30

 Liptovské Kľačany 1.12.2017

POZVÁNKA

            Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať
 

dňa 6.12.2017 o 17,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Návrh Rozpočtu na rok 2018
  3. Rozpočtové opatrenia
  4. VZN č. 2/2017 o dotáciách
  5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018
  6. VZN č. 3/2017 o miestnych daniach a poplatkoch
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

           

                                                                                                            Ing. Ján Hollý

                                                                                                             starosta obce