Pozvánka OZ

31.05.2018 08:30

  Liptovské Kľačany 31.05.2018

 

POZVÁNKA

            Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

 

dňa 4.6.2018 o 17,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Záverečný účet obce za rok 2017
  3. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
  4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018.
  5. Rozpočtové opatrenia
  6. Schválenie rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

           

                                                                                                            Ing. Ján Hollý

                                                                                                             starosta obce