Pozvánka OZ

02.06.2017 09:30

Liptovské Kľačany 02.06.2017

POZVÁNKA

            Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

 

dňa 07.06.2017 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

           Voľba návrhovej komisie
          Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Záverečný účet obce za rok 2016
  3. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
  4. Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017
  5. Rozpočtové opatrenia
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

         

                                                                                                            Ing. Ján Hollý
                                                                                                            starosta obce