Pozvánka OZ

06.08.2018 14:30

  Liptovské Kľačany 06.08.2018

 

POZVÁNKA

            Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

 

dňa 9.8.2018 o 19,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2018-2022
    v zmysle § 11, ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  3. Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Záver

           

                                                                                                            Ing. Ján Hollý

                                                                                                             starosta obce