Ročný odpočet vodomerov

25.08.2015 11:00

Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s. v zmysle platného harmonogramu odpočtov vodomerov na rok 2015
- vykoná v dňoch 26.-27.8.2015 v obci Liptovské Kľačany odpočty vodomerov. Následne Vám bude zaslaná
faktúra s ročným vyúčtovaním preddavkových platieb.

Žiadame všetkých občanov, aby v týchto dňoch sprístupnili vodomerné šachty a priestory, v ktorých je
umiestnený vodomer a aby odstránili prekážky, ktoré znemožňujú očítanie vodomeru.

Stav vodomeru môžete nahlásiť aj tlefonicky na číslo telefónu 044/5437 754, 0918 400 334.