Výrub dreviny - zverejnenie

25.10.2016 15:30

Výrub dreviny - zverejnenie, Rozhodnutie.PDF:
      Marian Humený, p.č. 158, k.ú. Liptorské Kľačany, 1 ks smrek obyčajný - ohrozuje stavbu domu, znečisťuje komunikáciu.

      Bývalí urbárnici a komposesoráti, vlastníci lesa-pozemkové spoločenstvo Lipt. Kľačany, p.č. 500/1, k.ú. Lipt. Kľačany, 2 ks topoľ čierny a 2 ks vŕba biela - prestarnuté, s časti vysychajúce dreviny. Padaním suchých konárov poškodzujú elektrické vedenie a ohrozujú obyvateľov priľahlých pozemkov.

      Radislav Hazucha, KN-E 632, 639/1, 639/4, 639/5, 640/1, 640/3, 641, 642/1, 642/3, 643/1, 643/2 – trvalé trávne porasty, orná pôda, k.ú. Liptovské Kľačany, náletové dreviny ohrozujú okolité pozemky