Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Výrub dreviny – zverejnenie

Informácia o začatí správneho konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obecný úrad Liptovské Kľačany č. 72, 032 14 alebo elektronicky na adresu: liptovske.klacany@gmail.com v lehote určenej pri informácii o začatí správneho konania.

 

Číslo konania

Predmet konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

42/2017

 

 

 

 

139/2017

 

 

 

Vŕba rakyta (Salix Caprrea) 

– rastúca na pozemku parcelné číslo KN C 186/2  v katastrálnom území Liptovské Kľačany

 

Jaseň štíhly

  (Fraxinus excelsior)

 Vŕba krehká (Salix alba)

– rastúce na pozemku parcelné číslo KN C 2/11 a KN E 884  v katastrálnom území Zemianska Ľubeľa

19.10.2017

do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie alebo elektronicky

 

Nariaďuje ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou na deň

27.10.2017 /t. j.  piatok/

o 9.00 hod.

so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Ľubeli

 

 

V Liptovských Kľačanoch  19.10.2017

Ing. Ján Hollý

starosta obce