Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Projekty EÚ

Názov projektu:         Revitalizácia cintorína

Program:                    Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Opatrenie:                  7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie:             7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo     všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Číslo výzvy:                 13/PRV/2015

Kód projektu:             072ZA130041

Realizácia:                   04-05/2018

Poskytovateľ:            Pôdohospodárska platobná agentúra http://www.apa.sk/

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je úprava verejného priestranstva a drobnej infraštruktúry v obci Liptovské Kľačany prostredníctvom revitalizácie cintorína, čím sa dosiahne zlepšenie technickej infraštruktúry obce, zvýšenie kvality života obyvateľov vidieckej obce a zlepšenie celkového vzhľadu obce.

 

Špecifickými cieľmi projektu sú:

•          skvalitnenie technickej infraštruktúry v obci úpravou areálu cintorína,

•          zvýšenie bezpečnosti pre peších v areáli cintorína,

•          prepojenie domu smútku s areálom cintorína

•          úprava a doplnenie verejnej zelene

•          kultivácia a zlepšenie vzhľadu obce

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú

sumu 34 931,93 EUR.

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE.

Spolufinancovaný fondom:

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Európa investuje do vidieckych oblastí.