Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Tlačivá

Informáciu o poplatkoch nájdete v sekcii:
Správne a miestne poplatky
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav
Žiadosť o povolenie na vstup na susedný pozemok
Ohlásenie kultúrneho podujatia
Ohlásenie športového podujatia
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – studňa
Žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby – studňa
Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia – kolaudácia
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Žiadosť vydanie potvrdenia veku stavby
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súp. čísla po r. 1976
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení súp. čísla pred r. 1976
Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu
Dotazník k žiadosti o pridelenie obecného nájomného bytu
Žiadosť o posúdenie odkázanosti
Žiadosť o výrub drevín

K vyplnenej žiadosti je potrebné doložiť:

  • kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
  • doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom drevina rastie,
  • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, ktorý je možné uhradiť prevodom z účtu, poštovým poukazom na účet obce alebo v hotovosti do pokladnice obce,
  • fyzická osoba 10 €,
  • právnická osoba 100 €,
  • v prípade výrubu drevín nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti bytového domu doložiť písomné stanovisko nájomníkov alebo vlastníkov bytov, či súhlasia resp. nesúhlasia s výrubom požadovaného počtu drevín.