Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality pozemkového spoločenstva

POZVÁNKA

Bývalí urbárnici a komposesoráti,vlastníci lesa – PS,  Liptovské Kľačany 72,  032 14 Ľubeľa
IČO: ,  IČ DPH: ,  mobil: ,  e-mail: lk.urbar2020@gmail.com
P O Z V Á N K A
Výbor PS Vás pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia vlastníkov, ktoré sa bude konať dňa 14.04.2024 /nedeľa/ o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Liptovských Kľačanoch.
Prezentácia: od 13:00 hod.Navrhovaný program:
1. Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
2. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zhromaždenia z 02.04.2023
3. Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva od posledného zhromaždenia z 02.04.2023
4. Správa o finančnom hospodárení Pozemkového spoločenstva a ročná uzávierka k 31.12.2023, návrh rozpočtu  na rok 2024
5. Správa OLH o práci v lesníckych činnostiach v roku 2023 a plán na rok 2024
6. Správa dozornej rady za rok 2023
7. Správa mandátovej komisie
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Ukončenie zhromaždeniaIvan Kelovský, v.r.
predseda Pozemkového spoločenstva

Žiadame členov spoločenstva, ktorí sa nemôžu zúčastniť zhromaždenia, aby splnomocnili na zastupovanie na zhromaždení iného člena PS. Podpis člena nemusí byť notársky overený. Zároveň žiadame členov, ktorý ešte neuviedli svoje číslo účtu, nech tak urobia, aby sa podiely mohli  previesť na ich účet.