Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Aktuality pozemkového spoločenstva

POZVÁNKA

Výbor PS Vás pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia vlastníkov, ktoré sa bude konať dňa 02.04.2023 /nedeľa/ o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Liptovských Kľačanoch.

Prezentácia: od 13:00 hod.

Navrhovaný program:

  1. Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie
  2. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zhromaždenia z 24.04.2022
  3. Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva od posledného zhromaždenia
  4. Správa o finančnom hospodárení Pozemkového spoločenstva a ročná uzávierka k 31.12.2022, návrh rozpočtu na rok 2023
  5. Správa OLH o práci v lesníckych činnostiach a plán na rok 2023
  6. Správa dozornej rady
  7. Správa mandátnej komisie
  8. Diskusia
  9. Uznesenie
  10. Ukončenie zhromaždenia

Ivan Kelovský, v. r.
predseda Pozemkového spoločenstva

Žiadame členov spoločenstva, ktorí sa nemôžu zúčastniť zhromaždenia, aby splnomocnili na zastupovanie na zhromaždení iného člena PS. Podpis člena nemusí byť notársky overený. Zároveň žiadame členov, ktorí ešte neuviedli svoje číslo účtu, nech tak urobia, aby sa podiely mohli previesť na ich účet.