Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenia z roku 2015

VZN č. 1/2015 o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovské Kľačany, obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, určených pre obyvateľov obce, rodákov žijúcich mimo obec, občanov pracujúcich v obci, alebo v blízkosti obce a iných občanov
Zásady voči neplatičom
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 O nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
VZN č. 3/2015 o podmienkach nájmu, kritériách a postupe prideľovania nájomných bytov v nájomných bytoch vo výlučnom vlastníctve obce Liptovské Kľačany, obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, určených pre obyvateľov obce, rodákov žijúcich mimo obec, občanov pracujúcich v obci, alebo v blízkosti obce a iných občanov
VZN č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Kľačany