Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky a udalosti

Pozvánka OZ

Liptovské Kľačany 14.06.2024

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 20.6.2024 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    Voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  3. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce a záverečný účet obce za rok 2023
  4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2024
  5. Rozpočtové opatrenia
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

Ing. Ján Hollý
starosta obce

Vakcinácia proti besnote

Oznam na vakcináciu proti besnote

Oznamujeme majiteľom psov, že v utorok  18. júna 2024, v čase od 16:00 do 16:45 hod. bude v našej obci pri obecnom úrade prebiehať povinná vakcinácia psov proti besnote.
Vakcinácia je možná len u čipovaných psov. Doposiaľ nezačipované psy bude možné začipovať aj priamo na mieste pred samotnou vakcináciou psa. Poplatok za vakcináciu proti besnote je 10 eur. Poplatok za čipovanie a registráciu psov v centrálnom registri spoločenských zvierat je 15 eur.
Žiadame majiteľov psov, aby všetky psy boli v priebehu vakcinácie v sprievode dospelej osoby.

Voľby do Európskeho parlamentu

Vyhlásenie volieb EP

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený-anglicky

Určenie okrsku a volebnej miestnosti

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: liptovske.klacany@gmail.com

Výsledky volieb – Zápisnica Eurovoľby 2024

Účasť na voľbách 44,60 %

Revízia komínov

OZNAM

 Obecný úrad v Lipt. Kľačanoch oznamuje, že dňa 17.6.2024 (pondelok) bude v obci vykonaná

revízia komínov

Záujemcovia o revíziu, sa môžu nahlásiť na obecnom úrade alebo na tel. čísle  044/55 93 258.

Zber textilu

OZNAM

 Obecný úrad v Lipt. Kľačanoch oznamuje, že v dňoch

4.- 5. júna  2024 bude v obci

ZBIERKA TEXTILU

Občania môžu priniesť textil vo vreciach pred budovu bývalej požiarnej zbrojnice, vedľa kultúrneho domu.