Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky a udalosti

Zber textilu

OZNAM

 Obecný úrad v Lipt. Kľačanoch oznamuje, že v dňoch

13.- 24. 11. 2023 bude v obci

ZBIERKA TEXTILU

Občania môžu priniesť textil vo vreciach pred budovu bývalej požiarnej zbrojnice, vedľa kultúrneho domu.

OZNAM POŠTY

Vedúca pošty v Ľubeli oznamuje, že pošta bude v stredu 08.11.2023 zatvorená v čase od 7:45 hod. do 17:00 hod. (celý deň) Počas uzatvorenia pošty Vám podaj zásielok zrealizuje najbližšia pošta.

Pošta Dúbrava
štvrtok – 7:30 hod. – 15:00 hod. (prestávka 12:00 – 12:45)

Oznam MUDr. Tomovej

MUDr. Tomová Miriam, detská ambulancia, Ľubeľa č. 462, 03214

Dňa 10.11.2023 /piatok/

MUDr. Miriam Tomová neordinuje

zastupuje  MUDr. Senková Dominika po telefonickom dohovore

tel. č.: 044 – 556 32 79

Ordinačné hodiny pre chorých: 11:00-15:00 hod.

 

Detská ambulancia
Nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu
Palúčanská  25
Liptovský Mikuláš

Pozvánka OZ

Liptovské Kľačany 01.12.2023

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 7.12.2023 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
 3. Zmluva na vedenie účtovníctva pre obec Liptovské Kľačany
 4. Rozpočet na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025-2026, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2024
 5. Rozpočtové opatrenia
 6. Schválenie VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Kľačany
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024
 8. Zásady hospodárenia obce Liptovské Kľačany
 9. Prístavba športoviska v obci Liptovské Kľačany
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Ing. Ján Hollý
starosta obce

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 6.11.2023 v čase od 8:00 hod. do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Bez elektriny budú súpisné čísla od 100 do 115, tiež č. 125 a č. 180.