Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Upozornenie a výzva – starostlivosť o pozemky

Upozornenie a výzva – starostlivosť o pozemky

Obec Liptovské Kľačany

VYZÝVA

Vlastníkov a nájomcov, aby pravidelne kosili a udržiavali pozemky (záhrady, neobrábané orné pôdy, dvory) a zabránili tak šíreniu inváznych rastlín a burín.

 

Obec Liptovské Kľačany upozorňuje, že každý obyvateľ obce je povinný ochraňovať majetok obce, podieľať sa na zveľaďovaní životného prostredia, napomáhať a udržiavať poriadok v obci a správať sa tak, aby svojím správaním nepoškodzoval a neurážal ostatných. Vlastníci a užívatelia pozemkov sú povinní pozemky udržiavať v čistote, a to najmä kosením svojich pozemkov.

Vlastníci neudržiavaných a zaburinených pozemkov svojou nečinnosťou ohrozujú aj susedné pozemky. Občiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržiavať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv.

Konanie v zmysle vyššie uvedeného odseku môžu zapríčiniť invázne rastliny a buriny, ktorých peľ môže spôsobovať vážne alergické reakcie ostatných obyvateľov a zároveň šírenie semien burín na okolité pozemky, čím dochádza k nadmernému zaburiňovaniu okolitých pozemkov.

Podľa § 3 ods. 1 písm. b/ zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je každý vlastník poľnohospodárskej pôdy alebo nájomca a správca poľnohospodár-skej pôdy povinný predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch. Priestupku na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy sa podľa § 25 odst. 1 písm. b/ dopustí ten, kto spôsobil svojou nečinnosťou zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku alebo nepoľnohospodárskeho  pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku.

V zmysle § 7b ods. 3 Zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny:

„Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Ak ide o výskyt inváznych druhov rastlín na lesných pozemkoch, postupuje sa podľa programu starostlivosti o lesy.“