Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Výrub dreviny – zverejnenie

 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovín, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 634 a KN-E 304, 305, 306 k.ú. Liptovské Kľačany

      Obec Liptovské Kľačany ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z., o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe doručenej žiadosti Autocar-Ťažné zariadenia, s.r.o., bytom Kocmál 460/22, 026 01 Dolný Kubín zo dňa 15.2.2017, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 37 453 m² krovín druh Vŕba biela (Salix Alba), ktoré sa nachádzajú na parcelách KN-C č. 634 a  KN – E č. 304, 305, 306  k. ú. obce Liptovské Kľačany. Žiadosť bola odôvodnená tým, aby sa trvalé trávne porasty mohli využívať na poľnohospodárske účely.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

Nariaďuje ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou na deň

03.03.2017 /t. j.  piatok/

o 9.00 hod.

so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Do dokladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke. Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

                                                                                               

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 216 k.ú. Liptovské Kľačany

      Obec Liptovské Kľačany ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z., o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe doručenej žiadosti p. Jarmily Mrázikovej, bytom Liptovské Kľačany 96, 032 14 zo dňa 15.2.2017, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 1ks stromu druh orech vlašský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 236 cm vo výške 130 cm nad zemou, ktorý sa nachádza na parcele KN–C 216 k. ú. obce Liptovské Kľačany. Žiadosť bola odôvodnená poškodením stromu spôsobená mrazom, strom je naklonený a hrozí poškodenie susedného plota a domu.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

Nariaďuje ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou na deň

03.03.2017 /t. j.  piatok/

o 9.00 hod.

so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Do dokladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke. Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 21 ks stromov, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 917/1 k.ú. Kráľovská Ľubeľa

      Obec Liptovské Kľačany ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z., o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe doručenej žiadosti Obec Ľubeľa, Ľubeľa 346, 032 14 zo dňa 21.2.2017, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 21ks stromov druh Tuja (Thuja occidentalis), ktoré sa nachádzajú na parcele KN–C 917 k. ú. obce Kráľovská Ľubeľa. Žiadosť bola odôvodnená tým, dreviny ohrozujú majetok občanov a sú prestárle.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

Nariaďuje ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou na deň

03.03.2017 /t. j.  piatok/

o 9.00 hod.

so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Do dokladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke. Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovín, ktoré rastú na pozemku  KN-E 425/2 k.ú. Liptovské Kľačany

      Obec Liptovské Kľačany ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z., o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe doručenej žiadosti p. Ivana Belopotockého, bytom Nemocničná 1945/29, 026 01 Dolný Kubín zo dňa 23.2.2017, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 100 m² krovín druh Vŕba biela (Salix Alba) a Jelša (Alnus glutinosa), ktoré sa nachádzajú na parcele KN – E č. 425/2  k. ú. obce Liptovské Kľačany. Žiadosť bola odôvodnená tým, že polámané a poohýbané konáre vplyvom snehu zasahujú do vodného toku, zhoršujú jeho prietok, v prípade vyššej hladiny hrozí vybreženie potoka.

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

Nariaďuje ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou na deň

03.03.2017 /t. j.  piatok/

o 9.00 hod.

so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Do dokladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke. Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

                                                                                              

                                                                                                 Ing. Ján Hollý   – starosta obce