Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka OZ

Liptovské Kľačany 01.12.2023

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 7.12.2023 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
 3. Zmluva na vedenie účtovníctva pre obec Liptovské Kľačany
 4. Rozpočet na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025-2026, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2024
 5. Rozpočtové opatrenia
 6. Schválenie VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Kľačany
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024
 8. Zásady hospodárenia obce Liptovské Kľačany
 9. Prístavba športoviska v obci Liptovské Kľačany
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Ing. Ján Hollý
starosta obce