Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka OZ

Liptovské Kľačany 14.06.2024

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 20.6.2024 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    Voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  3. Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce a záverečný účet obce za rok 2023
  4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2024
  5. Rozpočtové opatrenia
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

Ing. Ján Hollý
starosta obce