Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ

Pozvánka OZ

Liptovské Kľačany 27.03.2024

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 4.4.2024 o 18,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
    Voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia
  2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  3. Návrh Zadania Územného plánu obce Liptovské Kľačany
  4. Schválenie žiadosti o dotáciu k Územnému plánu obce Liptovské Kľačany
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

Ing. Ján Hollý
starosta obce