Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ

Pozvánka OZ

Liptovské Kľačany 06.09.2023

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 13.09.2023 o 18,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
 3. Správa audítora za rok 2022
 4. Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb technika požiarnej ochrany
 5. Oprava fasády kultúrneho domu – schválenie projektu
 6. Rozpočtové opatrenia
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver

Ing. Ján Hollý
starosta obce