Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznam Pozemkového spoločenstva lesných pozemkov

BÝVALÍ URBÁRNICI A KOMPOSESORÁTI, VLASTNÍCI LESA

– Pozemkové spoločenstvo, LIPTOVSKÉ KĽAČANY, 032 14 –

 

POZVÁNKA

Výbor Pozemkového spoločenstva Vás pozýva na riadne zasadnutie zhromaždenia vlastníkov, ktoré sa bude konať dňa 30. augusta 2020 (v nedeľu)  o 14,00 hodine v Kultúrnom dome v Liptovských Kľačanoch.

Prezentácia: od 13,00 hodiny.

 

Navrhovaný program: 

  1. Otvorenie zhromaždenia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

      Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.

  2. Kontrola plnenia uznesenia z predošlého zhromaždenia.

  3. Správa o činnosti pozemkového spoločenstva od posledného zhromaždenia.

  4. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva a ročná účtovná závierka

       k 31.12.2019. Návrh na rozdelenie zisku. Rozpočet na rok 2020.          

  5. Správa o práci v lesníckych činnostiach a plán lesníckych činností na rok 2020.

  6. Správa dozornej rady.

  7. Správa mandátovej komisie.

  8. Návrh na vyplatenie podielov na hospodárení.

  9. Diskusia, návrh kandidátov do orgánov spoločenstva.

10. Voľby do orgánov spoločenstva.

11. Správa volebnej komisie.

12. Uznesenie.

13. Zakončenie zhromaždenia.

 

                                                                                                                                                                                                                 Ing. Ján Vrbenský
                                                                                                                                                                                                 predseda Pozemkového spoločenstva

 

Žiadame členov spoločenstva, ktorí sa nemôžu zúčastniť zhromaždenia, aby splnomocnili na zastupovanie na zhromaždení iného člena Pozemkového spoločenstva. Podpis člena nemusí byť overený.

Ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 zákona 97/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov,  považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu