Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dôležité správy

Násilie páchané na ženách

25. november -Svetový deň eliminácie násilia na ženách

Rodina je miestom, kde by sa každý člen mal cítiť bezpečne. No paradoxne, rodina  je aj miestom, kde dochádza k ohrozeniu, bitkám, strachu a ponižovaniu. Je to v prípadoch domáceho násilia, ku ktorému, žiaľ, v niektorých našich rodinách dochádza. Obeťami sú nielen ženy, no aj deti a seniori. Za zatvorenými dverami domov či bytov ide o uplatnenie moci jedného člena domácnosti nad ostatnými. Je poľutovaniahodné, že k násilnému správaniu dochádza medzi tými, ktorí by si mali byť navzájom oporou.  Za násilie však nie je zodpovedná obeť, ale ten, kto ho pácha. Neprestane samo, preto je dôležité nemlčať a čo najskôr vyhľadať pomoc.

Nebuďte obeťami, pretože každý má právo na život bez násilia…!!!

Leták.PDF

Oznámenie o začatí konania – Výrub stromu

Rozhodnutie Polaczyková

Obec Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany č. 72, 032 14 

číslo 127/2023                                                                    V Lipt. Kľačanoch 2.10.2023

OZNÁMENIE

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu, ktorý rastie na pozemku KN-C č. 21/2 v k.ú. Liptovské Kľačany

Obec Liptovské Kľačany ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z., o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na základe doručenej žiadosti Tatiany Polaczykovej, Liptovské Kľačany 44, 032 14, zo dňa 28.9.2023, a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 1 ks stromov druh Smrek obyčajný (Picea abies), ktorý sa nachádza na parcele KN–C 21/2 v k.ú. obce Liptovské Kľačany. Žiadosť bola odôvodnená tým, že strom zasahuje do elektrického vedenia a pri zlých poveternostných podmienkach môže poškodiť multifunkčné ihrisko. Suché konáre ohrozujú zdravie a majetok susedov.

Zároveň stanovuje obhliadku na deň

17.10.2023 /t.j.  utorok/

o 9.00 hod.

so zrazom pozvaných na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

   Do dokladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na tunajšom úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa, podávať návrhy a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej obhliadke. Podľa § 82 ods. 5 zákona, ak dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Ing. Ján Hollý
starosta obce

Na konanie sa pozývajú:

1.      Účastníci konania