Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Výber kontrolóra

 Liptovské Kľačany č. 72, 032 14 Ľubeľa

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA FUNKCIU HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

 

O B E C  LIPTOVSKÉ  KĽAČANY  a Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch

v y h l a s u j e      v ý b e r o v é    k o n a n i e   na funkciu

 

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE LIPTOVSKÉ KĽAČANY

V zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na funkciu Hlavného kontrolóra obce Liptovské Kľačany.

V zmysle §18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce je 27.01.2021

 

Určuje nasledovné podmienky, náležitosti prihlášky a požiadavky:

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Liptovské Kľačany pošle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) na podateľni Obecného úradu v Liptovských Kľačanoch, Liptovské Kľačany 72, 032 14  v uzavretej obálke označenej

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 2021- NEOTVÁRAŤ!“

Zverejnené na: www.liptovskeklacany.sk  a vývesnej tabuli dňa 09.12.2020

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Kľačanoch vyhlasuje:

– V zmysle § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na funkciu Hlavného kontrolóra obce Liptovské Kľačany

 – V zmysle §18a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby Hlavného kontrolóra obce Liptovské Kľačany v termíne 27.01.2021

1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:

a) miesto konania voľby: zasadačka obecného úradu Liptovské Kľačany

b) čas konania voľby: dňa 27.01.2021 o 18:00 hod.

2. Termín doručenia písomných prihlášok:

Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad v Liptovských Kľačanoch najneskôr do 13.01.2021 do 12:00 hod, t.j. najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby hlavného kontrolóra.

3. Spôsob doručenia písomných prihlášok:

Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra 2021 – neotvárať“

a) pošlú na adresu: Obec Liptovské Kľačany, Liptovské Kľačany 72, 032 14  alebo osobne doručia do podateľne Obecného úradu v Liptovských Kľačanoch.

4. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:

a) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

b) kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

– bezúhonnosť.

c) iné predpoklady:

– znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí,

– práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, Internet)

– flexibilnosť,

– zmysel pre zodpovednosť a samostatnosť,

– prax v oblasti kontroly samosprávy a znalosti a skúsenosti v oblasti manažmentu sú vítané.

5. Náležitosti písomnej prihlášky:

– údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia,

– adresu trvalého bydliska a adresu na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého bydliska,

– kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt,

– účel podania písomnej prihlášky.

6. Prílohy k prihláške:

a) povinné prílohy:

– výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

– úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

b) ostatné prílohy:

– štruktúrovaný životopis,

– čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

– písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch.

7. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:

V súlade s § 18a ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, t. j. 01.02.2021.

8. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra:

V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený vo voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 13 % pracovného úväzku.

9. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:

Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním.

10. Komisia na otváranie obálok – Posúdenie náležitostí podaných prihlášok kandidátov

vykoná komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá sa zíde na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch dňa 27.01.2021 v čase o 17:30 hod.

11. Proces vykonania voľby hlavného kontrolóra:

a) Voľby Hlavného kontrolóra Obce Liptovské Kľačany sa vykonajú na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Liptovských Kľačanoch 27.01.2021

b) Predseda komisie na otváranie obálok prečíta poslancom obecného zastupiteľstva zápisnicu z otvárania obálok a informuje o počte, forme a dátume doručenia obálok s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2021 – neotvárať“.

c) Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov.

d) Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné prihlášky na obecný úrad, pričom každý kandidát má právo na svoju prezentáciu v časovom rozsahu max. 5 minút.

e) Poslanci môžu po prezentácií kandidáta klásť kandidátovi otázky súvisiace s funkciou hlavného kontrolóra.

12. Výsledky volieb

V zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

 

Ing. Ján Hollý
starosta obce