Pozvánka OZ

26.09.2022 08:50

Liptovské Kľačany 22.09.2022

 

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 29.09.2022 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

          Voľba návrhovej komisie
          Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Správa audítora za rok 2021
  3. Rozpočtové opatrenia
  4. Program hosp. rozvoja a sociál. rozvoja obce Liptovské Kľačany na roky 2022-2028
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

           

Ing. Ján Hollý

starosta obce