Pozvánka OZ

17.10.2019 08:20

    Liptovské Kľačany 17.10.2019

 

POZVÁNKA

            Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

 

dňa 21.10.2019 o 18,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Výstavba multifunkčného ihriska v obci Liptovské Kľačany – schválenie projektu
  3. VZN č.2/2019 o podmienkach držania psov na území obce Lipt. Kľačany
  4. VZN č.3/2019 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia a platenia úhrad za opatrovateľskú službu na území obce Lipt. Kľačany
  5. Výsledky kontroly z OÚ Žilina odbor výstavby a bytovej politiky v obec. nájom. bytoch
  6. Rozpočtové opatrenia
  7. Rôzne
  8. Diskusia
  9. Záver

           

                                                                                                            Ing. Ján Hollý

                                                                                                             starosta obce