Pozvánka OZ

21.01.2021 15:20

Liptovské Kľačany 21.1.2021

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 27.01.2021 o 17,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce
  4. Návrh na predaj obecného majetku v zmysle § 9a ods.8 písm.e/ zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver

           

Ing. Ján Hollý

starosta obce