Pozvánka OZ

14.12.2022 08:50

 

 

Liptovské Kľačany 12.12.2022

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 12 ods.1 a § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 15.12.2022 o 17,30 hod.

v kultúrnom dome v Liptovských Kľačanoch

Program :

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

 1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
 2. Schválenie VZN č.1/2022 o nakladaní s komunál. odpadmi a drob. staveb. odpadmi
 3. Schválenie VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Kľačany
 4. Zásady odmeňovania zástupcu starostu, poslancov obecného zastupiteľstva a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 5. Zmluva o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone funkcie hlavného kontrolóra pre viaceré obce.
 6. Zmluva o zriadení vecného bremena
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. Rôzne
 9. Diskusia
 10. Záver

           

Ing. Ján Hollý

starosta obce