Pozvánka OZ

28.11.2019 08:50

      Liptovské Kľačany 28.11.2019

POZVÁNKA

            Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 3.12.2019 o 17,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

 

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

 1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
 2. Výročná správa za rok 2018 a správa audítora za rok 2018
 3. Návrh Rozpočtu na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2021-2022, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2020
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Schválenie VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a poplatkoch na území obce Lipt. Kľačany
 6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020
 7. Schválenie zmluvy č. 868/2019/KP o zriadení Spoločného obecného úradu územného rozhodovania stavebného poriadku
 8. Zásady o vnútornom systéme oznamovania protispoločenskej činnosti
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

   

                                                                                                            Ing. Ján Hollý

                                                                                                             starosta obce