Pozvánka OZ

15.05.2023 08:50

Liptovské Kľačany 12.05.2023

 

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 18.05.2023 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave.
  3. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec. bremena so Stredoslov. distribučnou, a.s.,
  4. Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Liptovské Kľačany
  5. Rozpočtové opatrenia
  6. Rôzne
  7. Diskusia
  8. Záver

           

Ing. Ján Hollý

starosta obce