Pozvánka OZ

27.02.2020 08:50

   Liptovské Kľačany 27.02.2020

 

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 03.03.2020 o 17,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

 

1.      Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

2.      Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ

3.      Správa o kontrolnej činnosti za rok 2019

4.      Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome

5.      Rôzne

6.      Diskusia

7.      Záver

 

        

Ing. Ján Hollý

starosta obce