Pozvánka OZ

14.09.2020 15:20

 Liptovské Kľačany 13.09.2020

 

POZVÁNKA

            Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 16.9.2020 o 15,30 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

 

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 109 zo dňa 18.9.2019 so spoločnosťou ERSTAV s.r.o.
  3. Diskusia
  4. Záver

 

           

                                                                                                            Ing. Ján Hollý

                                                                                                             starosta obce