Pozvánka OZ

09.04.2021 08:50

Liptovské Kľačany 09.04.2021

 

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 14.04.2021 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Program :

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Voľba návrhovej komisie

Schválenie programu zasadnutia

  1. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
  2. Inventarizácia obecného majetku a záväzkov
  3. Pasportizácia obecných komunikácií – schválenie projektu
  4. Rôzne
  5. Diskusia
  6. Záver

          

Ing. Ján Hollý

starosta obce