Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Novinky a udalosti

Hokejbalový turnaj

Obecný úrad oznamuje občanom, že sa plánovaný hokejbalový turnaj prekladá o týždeň, na sobotu 13. januára 2024. Za pochopenie ďakujeme.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 14.12.2023 v čase od 7:45 hod. do 11:15 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Bez elektriny budú súpisné čísla 151, od 165 do 173, a č. 210.

Zber textilu

OZNAM

 Obecný úrad v Lipt. Kľačanoch oznamuje, že v dňoch

13.- 24. 11. 2023 bude v obci

ZBIERKA TEXTILU

Občania môžu priniesť textil vo vreciach pred budovu bývalej požiarnej zbrojnice, vedľa kultúrneho domu.

Oznam MUDr. Tomovej

MUDr. Tomová Miriam, detská ambulancia, Ľubeľa č. 462, 03214

Dňa 10.11.2023 /piatok/

MUDr. Miriam Tomová neordinuje

zastupuje  MUDr. Senková Dominika po telefonickom dohovore

tel. č.: 044 – 556 32 79

Ordinačné hodiny pre chorých: 11:00-15:00 hod.

 

Detská ambulancia
Nemocnica s poliklinikou MUDr. I. Stodolu
Palúčanská  25
Liptovský Mikuláš

Pozvánka OZ

Liptovské Kľačany 01.12.2023

POZVÁNKA

Starosta obce Liptovské Kľačany zvoláva v zmysle § 13 ods. 4 písm. a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, ktoré sa bude konať

dňa 7.12.2023 o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Liptovských Kľačanoch

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  Voľba návrhovej komisie, schválenie programu zasadnutia
 2. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia OZ
 3. Zmluva na vedenie účtovníctva pre obec Liptovské Kľačany
 4. Rozpočet na rok 2024 a viacročný rozpočet na roky 2025-2026, stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce na rok 2024
 5. Rozpočtové opatrenia
 6. Schválenie VZN č. 1/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovské Kľačany
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024
 8. Zásady hospodárenia obce Liptovské Kľačany
 9. Prístavba športoviska v obci Liptovské Kľačany
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

Ing. Ján Hollý
starosta obce